ALV 101218Tijdens de ALV zijn op hoofdlijnen de volgende zaken besproken cq besloten:

Tijdens de druk bezochte vergadering, waarbij 83 leden de presentatielijst hebben getekend, zijn samenvattend de volgende zaken besproken cq besloten:

 • De notulen van de gehouden ALV op 28 december 2017 en extra ALV op 31 mei 2018 zijn akkoord en vastgesteld.
 • Mededelingen
  • Jubileumjaar feestelijk gestart op 6 juli met oa Waard cup, Mini Waard cup, veiling etc
  • Verloop onder jeugd van netto 78 leden (wordt nog nader onderzocht)
  • Begroting Zaal 2018/19 positief
  • Sport BSO gestart per begin september
  • Rookpalen en wegbewijzering geplaatst => handhaving is aandachtspunt!
  • Contributie betaling voor 1 november anders volgt een spelblokkade!
  • VOG invoering op schema, nu focus op borging
  • Invoering vrijwilliger van de maand per juli 2018 als onderdeel jubileum
  • Prijzen omhoog a.g.v. BTW verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019
  • Vrienden van Reiger Boys sponsoren microfoon en bon vrijwilliger vd maand.
  • Op 7 april 2019 is er een sponsor loop voor de jeugdleden ism stichting spieren voor spieren, later meer info hierover.
  • Medewerkersavond gaat op in eindfeest 22 juni 2019
  • Focus op actualisering bestuurlijk beleidsplan 2014-2019
 • Er zijn nog diverse vrijwilligers benodigd waaronder ontvangstdienst, kantine, scheidsrechters, consul, gedragscode commissie, bestuurslid Kantine Zaken, bestuurslid Vastgoed & Terreinen en in kaart brengen van de organisatie. Het bestuur vraagt de leden om hulp om deze posities in te kunnen vullen om hiermee de bestuursleden te kunnen ontlasten.
 • Permanente maatregelen zijn getroffen ivm geconstateerde legionella (thermische spoelleidingen zijn aangebracht).
 • Komend jaar staat vanuit VvE schilderwerk op de planning.
 • Op 3 juni 2019 wordt in principe gestart met de werkzaamheden op het kunstgrasveld te vervangen ivm aanbesteding kan deze datum nog naar achteren schuiven.
 • Tijdens de extra ALV gehouden op 31 mei 2018 is besloten, dat verrekening van de vrijwilligersbijdrage over het seizoen 2018/2019 plaatsvindt door storting op de clubcard van de vrijwilliger in seizoen 2019/2020. Begin volgend jaar volgt meer informatie over de invoering.
 • Verdere invoering contantloos betalen
  • De leden gaan akkoord met spoedige invoering doch uiterlijk voor het einde van het seizoen (uitgezonderd specifieke gelegenheden)
 • Aangepast contributiereglement
  • Extra heren/dames selectie trainingslid toevoegd, voorstel 100€ (wel trainen niet spelen) wordt door leden akkoord bevonden
  • Extra jeugd trainingslid toevoegd, voorstel 35€ (wel trainen, niet spelen) wordt door leden akkoord bevonden
  • Donateur toegevoegd, bedrag 50
  • Boetes KNVB dienen door leden te worden betaald (tenzij nadere afspraken en bedrag in begroting is opgenomen). De leden zijn hiermee akkoord echter communicatie nog goed afstemmen.
  • Speelblokkade/ incasso aangescherpt bij niet tijdige betaling
  • Bijdrage 7x7 wordt nog nader besproken met Peter Coesel
  • De komende ALV in mei wordt het document ter besluitvorming voorgelegd
 • Handhaving rookbeleid anders gehele complex rookvrij voor einde lopende seizoen. De leden gaan akkoord om door te voeren als bestuur hier nog vaker over in discussie moet gaan.
 • Financiën nader toegelicht
  • Bij ongewijzigd beleid zijn onze 3 vlaggenschepen financieel niet meer houdbaar mede als gevolg van stijgende huisvestings- en personele kosten en dalende sponsorinkomsten.
  • Als gevolg van diverse maatregelen en meevallers is het resultaat over het seizoen 2017/2018 aanzienlijk beter geworden echter nog steeds negatief
  • Het voorstal van de kascommissie is om het bestuur decharge te verlenen. De aanwezige leden gaan akkoord.
  • De begroting voor 2018/19 ziet er goed uit mede door alle doorgevoerde maatregelen. Een zorgenpunt blijft de hoge huisvestingskosten in het seizoen 2018/19 meer dan € 100 per veldspelend lid!
  • De vereniging is sterk afhankelijk van de inkomsten uit sponsoring, kantine en activiteiten op de kosten te kunnen dekken en dit is op termijn niet houdbaar.
  • Met de gemeente zijn gesprekken gaande om de sponsormogelijkheden uit te breiden.
  • De komende ALV in mei wordt het onderwerp nogmaals ter besluitvorming geagendeerd. Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de portefeuilles en de sportieve doelstellingen.
 • Herkiezing/ aftreden/ nieuwe bestuursleden
  • Herkiesbare bestuursleden
   • Secretaris, Dick Kuijl (niet herkiesbaar, maakt seizoen af)
   • Voetbal Technische Zaken, Dirk van Barneveld (herkozen)
   • Kantine Zaken, Lisanne Meijer (niet herkiesbaar, werving loopt)
   • Vastgoed en Terreinen (niet herkiesbaar, tot 31 december 2018)
  • Afgetreden bestuursleden
   • Voetbal Zaken Facilitair, Nico van der Wel
   • Vastgoed en Terreinen, Ed de Jong
  • Nieuwe bestuursleden
   • Secretaris, Michael Willems
   • Voetbal Zaken Facilitair, Frank Heemsbergen
  • Het nieuwe bestuur komt er dan als volgt uit te zien:
   • Voorzitter, Ben Rietveld
   • Penningmeester, André Elsinga
   • Secretaris, Michael Willems (Dick Kuijl draagt geleidelijk over)
   • Commerciële zaken, Wilko Bakker
   • Kleding & Materialen, Mike van Alphen
   • Voetbalzaken Facilitair, Frank Heemsbergen
   • Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld/ Ben Rietveld a.i.
   • Vastgoed & Terreinen, Vacature
    • Sipke de Vries, geen bestuursfunctie
   • Zaalvoetbal, Dagelijks Bestuur (DB)
   • Kantine, Lisanne Meijer (tot einde van het seizoen, werving loopt)
 • Nieuwe kascontrole commissie miv seizoen 2018/2019:
  • Peter Oud
  • Els Wezepoel
  • Heidi Heemsbergen
  • Carlo Sanna (reserve kandidaat)
 • Nieuwe commissie van beroep miv seizoen 2018/2019:
  • Wil Verkooijen
  • Peter Coesel
  • Cindy de Ruiter
  • Jeroen Eversdijk (reserve kandidaat)
 • Jubilarissen en onderscheidingen
  • 25 jaar lid
   • Erwin de Krijger
   • Nico de Krijger
   • Rein Langedijk
   • Ineke Pluister – Oostwouder
   • Ronald Brouwer
   • Pedro Bakker
   • Don Bakker
   • Robin Schouten
   • Jack Wezepoel (28jr!)
  • 40 jaar lid
   • Theo van Kippersluis
   • Simone Bakker-Doctor
  • 50 jaar lid
   • Dinand Bakker
   • Klaas Pluister
  • Leden van verdiensten
   • Nico de Krijger
   • Piet Schouten
  • Huldigen vindt dit jaar plaats na de Nieuwjaarslunch
 • Ben bedankt namens het bestuur iedereen voor de grote opkomst en wenst iedereen fijne feestdagen en tot de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019.

De komende ALV wordt gehouden in mei 2019 om de leden zodoende goed op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Nogmaals dank voor de grote opkomst!

De notulen van het gehouden overleg volgen nog.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys