rbnieuw2Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 28 december 2016, aanvang 20.00 uur.

Het definitieve jaarverslag is beschikbaar en op te vragen bij de penningmeester via e-mail penningmeester@reigerboys.nl. Vragen over het financiële jaarverslag kunnen via het bovenvermelde e-mailadres ingediend worden. Specificaties van de met betrekking tot financiële posten zijn beschikbaar. Vragen uiterlijk woensdag 21 december 2016 inleveren i.v.m. de beantwoording voor de datum van de ledenvergadering.

Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Reiger Boys

Agenda ALV 28 december 2016:


1. Opening: koffie, thee
2. Tekening presentatielijst
3. Opening door Voorzitter v.v. Reiger Boys
4. Vaststellen verslag vorige ALV 25 januari 2016
5. Mededelingen van het bestuur
6. Ingekomen stukken
7. Stand van zaken diverse projecten
8. Verkiezingen
9. Jubilarissen en onderscheidingen
10. Pauze
11. Jaarverslagen
12. Ledenadministratie
13. Financiële overzichten per 30 juni 2016
14. Rondvraag
15. Sluiting