rbnieuw2De afgelopen maanden is er de volgende wijziging binnen het bestuur geweest:

 • De portefeuille Voetbal Zaken Facilitair
  • Nico van der Wel is vanwege privé omstandigheden begin oktober terug getreden
  • Frank Heemsbergen heeft zich kandidaat gesteld

De afgelopen periode is Frank inmiddels met veel plezier gestart. Dit lichten wij nader op de ALV toe. In overeenstemming met artikel 12 lid 5 van de statuten treedt ieder bestuurslid drie jaar na zijn/haar verkiezing als bestuurslid af volgens een vastgesteld rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn/haar voorganger.

Voor dit jaar geldt conform het herziene rooster van aftreden.

 • Secretaris - Dick Kuijl (niet herkiesbaar, draagt eea geleidelijk over)
 • Bestuurslid Voetbal Technische Zaken - Dirk van Barneveld (herkiesbaar, voor Jeugd)
 • Bestuurslid Kantine - Lisanne Meijer (niet herkiesbaar, maakt seizoen af)
 • Bestuurslid Vastgoed & Terreinen - Ed de Jong (niet herkiesbaar, tot eind december 2018)

Op de komende ALV zijn er op dit moment drie vacatures, te weten:

 • Secretaris
  • Kandidaat Michael Willems
 • Bestuurslid Kantine
  • Vacature
 • Bestuurslid Vastgoed & Terreinen
  • Sipke de Vries (geen bestuursfunctie, toelichting tijdens ALV)

Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegen kandidaten tenminste door 3 leden worden gesteld mits hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV gepland voor 7 december aanstaande worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl Dick Kuijl draagt eea geleidelijk over en Lisanne Meijer is bereid de functie bestuurslid Kantine tot het einde van het seizoen in te vullen.

Voordrachten tot erelid c.q. leden van verdiensten kunnen ook nog schriftelijk worden aangeboden aan het bestuur van v.v. Reiger Boys (mits uiterlijk 2 x 24 uur voor ALV).

Langs deze weg zijn jullie nogmaals van harte uitgenodigd op de ALV op 10 december 2018, aanvang 20:00 uur.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Reiger Boys