rbnieuw2Beste leden,

Op maandag 13 december aanstaande houden we onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze keer helaas wederom door de coronasituatie niet fysiek maar digitaal. Ook dit keer zal de vergadering via de applicatie Zoom verlopen op maandag 13 december om 19:30 uur. Daarnaast is het jaarverslag over het seizoen 2020-2021 ook beschikbaar. Deze is weer opvraagbaar via secretaris@reigerboys.nl

Aanmelden voor de ALV kunt u hier doen (klik hier), na aanmelding krijgt u een maximaal 2 dagen voor de ALV alle documenten toegezonden (waaronder het jaarverslag), inclusief de zoom gegevens om in te kunnen loggen.

Besluiten die tijdens de ALV zullen worden gevraagd:

 1. Het bestuur vraagt aan de leden decharge te verlenen voor het in 2020-2021 gevoerde (financiële) beleid.
 2. Verkiezingen bestuursleden.
 3. Met het benoemen van een kandidaat- te kiezen tijdens de ALV- die, in geval van belet of ontstentenis van bestuur, de ALV bijeen roept

Wij realiseren ons dat het online vergaderen niet voor iedereen even makkelijk is, daarom kiezen we ervoor om alle informatie van tevoren zoveel mogelijk beschikbaar te stellen. Dit zal een aantal dagen van te voren worden gepubliceerd. Tevens kunt u uw vragen vooraf indienen. Daarnaast is bepaalde informatie, zoals financiële zaken, separaat opvraagbaar. Beide zaken kunnen via secretaris@reigerboys.nl aangevraagd worden.

De agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vorige ALV
 3. Jaarverslag & decharge seizoen 2020-2021
 4. (Her)Verkiezingen
 5. Stand van zaken vanuit het bestuur
 6. WTBR
 7. Update plan verduurzaming
 8. Jubilarissen
 9. Vooruitblik ALV mei 2022
 10. Rondvraag & afsluiting

Verkiezingen bestuursleden

Volgens het bestuursrooster van aftreden zijn de Secretaris en Bestuurslid Voetbal Technische zaken deze keer aan de beurt. Michael Willems heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en daarmee is deze rol vacant. Het profiel is opvraagbaar via secretaris@reigerboys.nl Michael stelt zich wel beschikbaar om de rol op ad interim basis voort te zetten tot er een nieuwe kandidaat is gevonden. Dirk van Barneveld heeft aangegeven zich opnieuw beschikbaar te stellen en is hiermee verkiesbaar.

Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegenkandidaten door tenminste 3 leden worden voorgesteld mits deze uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl

UPDATE U kunt alvast een voorbeschouwing bekijken (klik hier)

Met sportieve groet,
Het bestuur