logo Reiger Boys 75 jaarBeste leden,

Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 11 december 2023. Vanaf 19.30 uur is de inloop en om 20.00 uur start Algemene Ledenvergadering.

Het jaarverslag is beschikbaar en op te vragen bij de secretaris. Eventuele vragen graag uiterlijk maandag 4 december 2023 aanleveren, secretaris@reigerboys.nl

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys

Agenda ALV 11 december 2023:

 1. Opening / voorstellen huidig bestuur
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 12 december 2022
 4. Jaarverslag & decharge seizoen 2022/2023
 5. Verkiezingen 2023
 6. Stand van zaken vanuit het bestuur
 7. Indexatie contributie
 8. Jubilarissen en onderscheidingen
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

De besluiten die tijdens de ALV zullen worden gevraagd:

 1. Gevraagd besluit 1: Het bestuur vraagt aan de leden decharge te verlenen voor het in 2022-2023 gevoerde (financiële) beleid.
 2. Gevraagd besluit 2: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord op de benoeming van bestuursleden*
   • Vice voorzitter per 1 juli 2024: Eric de Hart
   • Penningmeester per 1 juli 2024: Simone van der Kraan
   • Secretaris per 1 juli 2024: Carina Mathot
 3. Gevraagd besluit 3: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor alle kandidaten kascommissie
 4. Gevraagd besluit 4: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor alle kandidaten voor de commissie van beroep.
 5. Gevraagd besluit 5: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor het lid bij belet of ontstentenis van het bestuur.
 6. Gevraagd besluit 6: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor toepassing indexatie contributie.

* Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegen kandidaten -tenminste door 3 leden gesteund- worden gesteld, mits dit uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV, gepland voor 12 december aanstaande, worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl